Wettelijk

Privacy Cookies

De adverteerders en partners van www.sanderskeus.nl maken bijna altijd gebruik van tracking cookies. Zodra u dus winkelt via deze website bij een webwinkel van derden dan wordt dat geregistreerd door www.tradetracker.com zodat wij een deel van de percentage ontvangen voor ons promotie werk (als u dus iets koopt bij de webwinkels). Men gebruikt meestal uw IP adres en dus altijd het bedrag van de order om deze berekening te maken. ( dit geld dus bij bijna alle (externe) links en eventueel afbeeldingen met links )

Verder is er veel geautomatiseerd de data wordt ingeladen maar dit kost veel tijd aangezien er veel artikelen op de website staan. Hierdoor kan het dus voorkomen dat er links zijn die niet juist werken simpel weg omdat de aanbieder de website heeft veranderd. Ook prijzen kunnen afwijken dus als ze bij de webwinkels prijzen veranderen dan veranderd dat bij ons meestal wat later namelijk na de update van gegevens. Uiteraard doen wij ons best om de foutmarges zo laag mogelijk te houden. U kunt bij ons niets bestellen dus let bij de webwinkels waar wij naar verwijzen dus ook even op de privacy pagina en voorwaarden van leveringen. Aangezien u niets bij ons kunt bestellen kunt u zich dus ook niet aanmelden bij onze website. Er is ook geen winkelwagen.

 

Indien gewenst kunt u via deze link de cookies zelf verwijderen

 

https://www.sanderskeus.nl/module/lgcookieslaw/disallow?token=a70928db8157a0716447bbe37c94f43d 

  

Website analyse

Wij verzamelen mogelijk wat gegevens via IP adres en er wordt bijgehouden waar u op klikt om de website te optimaliseren.

Alleen de eigenaar van deze site Sander den Hartog heeft toegang tot deze gegevens.

 

Beheer van gegevens

 

Bij elke grote update verwijderen wij alle gegevens dat is om de paar jaar.

Soms verwijderen wij ook eerder gegevens.

 

Kredieten

Concept en productie:

Deze Webwinkel is opgezet met Prestashop Webwinkel Software, op Prestashop's e-commerce blog vindt u nieuws en advies over online verkopen en het runnen van uw e-commerce website.

 

English 

 

Privacy Cookies

  

www.sanderskeus.nl's advertisers and partners almost always use tracking cookies. So as soon as you shop through this website at a third-party web store, it will be registered by www.tradetracker.com so that we receive a portion of the percentage for our promotional work (i.e. if you buy something from the web stores). People usually use your IP address and therefore always the amount of the order to make this calculation. ( this is therefore the case for almost all  (external) links and possibly images with links )

   

Furthermore, a lot is automated, the data is loaded, but this takes a lot of time since there are many articles on the website. As a result, it is possible that there are links that do not work correctly, simply because the provider has changed the website. Prices can also vary, so if they change prices at the webshops, it usually changes here when the data is updated. Of course we do our best to keep the margins of error as low as possible. You cannot order anything from us, so please pay attention to the privacy page and conditions of deliveries at the webshops we refer to. Since you can't order anything from us, you can't register on our website. There is also no shopping cart.

 

Our own cookies last a year.

If you wish, you can delete the cookies yourself via this link

 

https://www.sanderskeus.nl/module/lgcookieslaw/disallow?token=a70928db8157a0716447bbe37c94f43d

  

Website analysis

  

We may collect some data via IP address and keep track of what you click on in order to optimize the website.

Only the owner of this site, Sander den Hartog, has access to this data.

  

Data management 

 

With every major update, we delete all data, which is every few years.

Sometimes we also delete data earlier like after a year.

 

Appropriations

 

Concept and production:

This Online Store is set up with Prestashop Online Store Software, on Prestashop's e-commerce blog you will find news and advice about selling online and running your e-commerce website.